Ett år med BasKraft Skola

Varför ska vi göra ett Leda & Driva-år?

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Den gamla sanningen blir extra tydlig när man börjar arbeta med ett så komplext system som en skola. Det är många intressenter med olika behov som ska fungera tillsammans för att resultatet ska bli mesta möjliga lärande för eleverna.

Många i skola är väldigt duktiga på sitt ämne och sina frågor. Däremot är det är inte ovanligt att de saknar en erfarenhet som är extra viktig i dagsläget och det är att leda och driva förändring. Det är inte så konstigt men det leder till att utmaningen blir desto större när det kommer ny skollag, nya läroplaner, nya krav och/eller ändrade arbetsformer.

För att förändringsarbetet ska bli lyckat krävs det en röd tråd som alla involverade förstår, engagerar sig i och sedan förverkligar på ett genomtänkt sätt. Ett Leda & Driva-år med BasKraft Skola väver ihop skolans alla delar till en fungerande helhet.

Vem deltar?

Skolledning

Skolans ledning är naturligtvis en viktig del helheten. De får stöd i form av reflektion, metod och verktyg för att förbättra sin förmåga att leda och driva förändringar i sin verksamhet med fokus på det som är utmaningen för just deras skola. Samtidigt som förändringen genomförs utvecklas förmågan att göra motsvarande arbeten i framtiden.

Arbetslagsledare

Arbetslagsledarna får stöd och träning i att leda och driva sina arbetslags utveckling. Vi träffar arbetslagsledarna ca. en gång i månaden för reflektion och val av fokusområden för kommande månad. Däremellan stöttar vi dem genom vårt online-verktyg BasKraft Share där de får dokumentera och diskutera arbetet i sina respektive arbetslag.

Arbetslagens självskattning (se nästa rubrik) är en integrerad del i arbetslagsledarträningen. Första gången självskattningen genomförs sker återkopplingen av kursledningen. Arbetslagsledarna är med som deltagare men också för att lära sig göra återkopplingen själva. De efterföljande gångerna håller arbetslagsledaren själv i att genomföra och återkoppla av självskattingen. Det är ett moment som hjälper arbetslagsledare att kliva in i sinn roll – att leda och driva arbetslagets arbete.

Feedback vi fått från tidigare uppdrag kan sammanfattas med en rektors formulering: "Nu är de medvetna om Vad och Hur de ska göra och de har blivit mycket mer handlingsbenägna".

Arbetslag

Arbetslagen arbetar med vårt självskattningsverktyg några gånger under läsåret och får en tydlig bild av vilka utvecklingsområden som de behöver ta tag i för att höja sin förmåga att skapa resultat tillsammans. Resultatet är genomarbetade lokala utvecklingsplaner och verktyg för att genomföra planerna. Arbetet integreras i vardagen, inte "en uppgift till", och underlättar det arbete som ändå ska utföras.

Hur går det till?

Ett normalt program stäcker sig över ett läsår och bygger på deltagarnas situation och utmaningar som behöver lösas i deras vardag. Leda & driva-året blir en "turbo" på skolans förändringsarbete och skapar en plattform för att ta på sig utmaningar tillsammans i framtiden.

Arbetet genomförs som en mix av självskattning, analys, reflektion, i möten fysiskt och online samt handgripligt arbete med verkliga utmaningar.

Metoden är organisatoriskt lärande genom att deltagarna löser utmaningar tillsammans genom aktivt agerande. Kursledningen tillhandahåller struktur, modeller, erfarenheter och verktyg som deltagarna får hjälp att tillämpa.

Online

BasKraft Share är vårt verktyg för samarbete online. Share innehåller dokumentbibliotek, diskussionsgrupper, blogg, kalender, aktivitetslistor osv. Allt som behövs för att deltagarna ska kunna dela information och diskutera innehållet och sina upplevelser av att genomföra olika aktiviteter i sina respektive arbetslag.

Lärandet är socialt och kollegialt och bygger på deltagarnas upplevelser av sina egna ageranden – lära genom att göra.

Möten

Ca. en gång i månaden träffas vi en timme eller två för en mer interaktiv dialog om olika utmaningar kopplade till de olika stegen i processen att leda och driva förändring. Varje möte har ett tema. De förutbestämda är:

 • Hur skapar vi gemensam förståelse för uppgiften och förutsättningarna?
 • Hur sätter vi riktning och skapar fokus för vår verksamhet?
 • Hur skapar och upprätthåller vi engagemang över tid för uppgiften?
 • Hur skapar vi relevanta planer och sätter meningsfulla mål på ett sätt som skapar ägarskap i gruppen?
 • Hur genomför vi planen på bästa sätt?
 • Hur vi när vi utvärderar, återkopplar och åtgärdar?

Vid övriga tillfällen (ungefär vart annat) styrs temat av gruppens behov.

När ska vi starta ett Leda & Driva-år?

Allmän kompetensutveckling inom sitt arbetsområde är alltid bra men störst effekt får all kompetensutveckling om den kopplas till en utmaning i vardagen där arbetet också leder till att utmaningen hanteras. (I motsats till att först kompetensutveckla och sedan lösa uppgiften.)

Så lämpligaste tillfället är när en skola står inför en utmaning som kräver ett ändrat sätt att arbeta. Det kan bero på att målen inte nås eller att yttre omständlig ändrats så att skolan måste anpassa sig eller att det kommit en ny ledning som vill påverka hur skolan arbetar.

Effekt

 

Tidigare deltagare har beskrivit effekten såhär:

 • Ökad medvetenhet om vad som påverkar vår gemensamma förmåga att skapa resultat
 • Fokus på vad som är viktigt för oss just nu för att komma vidare
 • Verksamhetskopplat
 • Odramatiskt eftersom vi hela tiden diskuterar vår gemensamma förmåga inte någons (chefens) bister eller behov
 • Tydlig bild av vad vi kan göra själva
 • De är mer handlingsbenägna nu (beställande chef)