BasKraft Skola - mäta

I landets alla skolor pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Det är många olika delar som ska gå ihop och fungera väl. Kvalitet, jämställdhet, samarbete med föräldrar och den kommunala skolledningen, utvecklingen av skolans profil med mera. Kraven kommer från lagstiftaren, Skolverket, kommunen, föräldrarna och även från de olika elevernas behov.

Detta arbete är extra omfattande just nu eftersom det också kommit nya lagar och kursplaner.

BasKraft Skola är ett sätt för en grupp att göra en självskattning av sitt sätt att arbeta med uppgiften att Leda och Driva sitt eget arbete.

Att Leda definieras som aktiviteter som syftar till att sätta och ändra riktning, skapa gemensam förståelse och samsyn samt skapa och upprätthålla engagemang.

Att Driva definieras som aktiviteter som syftar till att uppgifter prioriteras, planeras, genomförs, följs upp och ger konsekvenser ­– bra eller dåliga baserade på arbetets kvalitet – för de inblandade.

Leda och att Driva är två typer av aktiviteter som måste pågå parallellt i en verksamhet för att den ska vara framgångsrik.

Det är viktigt att formella chefer och ledare har kompetens att lösa sina definierade arbetsuppgifter. BasKraft Skola bygger på erfarenheten att det inte räcker att cheferna jobbar med frågorna. De verkligt goda resultaten kommer när alla medarbetare involverar sig i att dessa två huvuduppgifter utförs. Baskraft Skola:

Är en självskattning som sker online och tar 5 – 10 minuter

Ber deltagarna skatta tolv påståenden för Att Leda och lika många för Att Driva under den gemensamma rubriken ”Vårt sätt att arbeta kännetecknas av att vi:”

Ger teamet en rapport med bilder och text som är så intuitiv att det bara tar ett par minuter för teamet att hitta sitt primära utvecklingsbehov

Levererar en Rapport som innehåller en checklista med frågor för teamet att svara på så att de kommer till de bakomliggande mönster som är viktiga att ta tag i