Ger ditt ledarskap den effekt du vill?

Frågan kan vara obekväm att svara på men det kanske är ändå svårare att förstå vilken effekt jag faktiskt har på mina medarbetare.

Det första man måste göra upp med sig själv är naturligtvis vilken effekt man vill ha. Det är ett stort spektra och det är inte helt självklart vilket perspektiv man ska rikta in sig på.

Naturligtvis kan man lista effekter som tillit, förtroende och respekt men det är bara hygienfaktorer. Som chef för en verksamhet eller ett projekt är faktiskt uppgiften att skapa ett bestämt resultat. Då kan tillit etc. vara bra att ha men det räcker inte för att resultaten ska komma.

Eventuellt kan effekter som rädsla för bestraffning och liknande vara effekter som på kort sikt hjälper till att skapa resultaten. Det är knappast långsiktigt hållbart i moderna, platta organisationer som till stor del består av kompetenta medarbetare som förväntas ta eget ansvar.

Vi menar att ledarskap och chefskap är aktiviteter med ett syfte att åstadkomma önskvärda effekter. Så vilka är effekterna och i vilken ordning är det lämpligt att aktiviteterna utförs?

Vi arbetar med en ledarskapsprocess som har sex övergripande steg. Här är en lista med de sex stegen och exempel på synliga effekter som representerar ytterligheter – goda respektive dåliga effekter. De goda effekterna hjälper till att skapa resultat, de dåliga effekterna gör det svårare och sänker den gemensamma förmågan:

Steg

Bra effekter

Dåliga effekter

  1. Skapa gemensam förståelse

En tydlig och gemensam bild av förutsättningar och villkor för arbetet.

Förvirring kring vad som gäller. Alla har sin egen bild och energin riktas lätt inåt i stället för mot att lösa uppgiften.

  1. Tydliggöra uppgiften

Tydlig uppgift som vi alla förstår och känner är meningsfull.

Olika personer uppfattar uppgiften på olika sätt och agerar därefter.

  1. Planera & sätta mål

En plan som är tydlig och levande med mål som är relevanta och hjälper till att nå bra resultat.

Osynkroniserade aktiviteter och otydliga eller inga mål så ingen vet om de når ett bra resultat eller inte.

  1. Genomföra med kvalitet

Ett genomtänkt och överenskommet sätt att arbeta som gör att resultaten är rimligt förutsägbara.

Var och en väljer sätt att arbeta fritt efter eget huvud vilket leder till att resultatet blir bra eller dåligt beroende på vem man råkar ha kontakt med.

  1. Följa upp och korrigera

Överenskomna sätt att föra en kollegial dialog om vad som är bra arbetssätt och ger önskade resultat. Tydliga indikatorer som gör det enkelt att korrigera sitt arbetssätt när det behövs.

Ingen feedback så det är upp till var och en att bedöma om det gör ett bra arbete. Händelser som inträffar hanteras som slumpmässiga och leder till brandsläckning utan konsekvenser för arbetssättet.

  1. Skapa och upprätthålla engagemang

Meningsfullt arbete som skapar goda resultat leder till engagerade medarbetare.

Otydlighet och slump som avgörande faktor leder till frustration och lågt engagemang för uppgiften och kollegorna.

Om du ser dig omkring i din organisation så ser du säkert exempel på båda effekterna. Den intressanta frågan är vilka beteenden och aktiviteter som ligger bakom de olika effekterna.

Hur skapar man gemensam förståelse? Att skicka ett mail till alla där chefen beskriver läget eller involverar teamet i att hitta information som behövs för att förstå läget och dra slutsatser av den informationen tillsammans är två olika beteenden som får olika effekt. I ett uppdrag just nu kom detta exempel upp just i form av ett email som meddelade fakta men inte på något sätt involverade mottagaren. Effekten på mottagare blev att personen gick i taket och var på väg att dra igång aktiviteter som skulle varit skadliga för det förändringsarbete som pågår.

Min erfarenhet är att det pågår mycket oreflekterat chef-, och ledarskap i samhället som helhet. Bara några få minuters funderande kring önskvärda effekter och en tanke kring val av sätt att agera skulle förmodligen göra underverk. I den bästa av världar sker de funderingarna också tillsammans med andra eftersom vi faktiskt blir klokare tillsammans.