Vad är opedagogiskt ledarskap i skolan?

Ibland är det kul att vända och vrida lite på begrepp och se vad som händer. Ett begrepp som är aktuellt i skolan är pedagogiskt ledarskap. Går man till ”källan” Skolverket så blir inte svaret entydigt och i skollagen finns inte begreppet. Där står det att rektor leder det pedagogiska arbetet (§2:9). I en text på Skolverkets hemsida handlar det pedagogiska ledarskapet om skolans måluppfyllelse, elevers studieresultat och lärarnas kompetensutveckling. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/tema-rektor/tema-rektor-1.129790

När jag träffade en av cheferna på Skolverket tidigare i höstas för att prata om arbetslagsledarnas roll och uppdrag så framkom det med all önskvärd tydlighet att rektorsrollen inte är färdigdefinierad. Så därför är det intressant att se om man kan vända lite på frågan och därmed hitta en annan bild.

Låt oss testa begreppet opedagogiskt ledarskap och se vad som händer.

Tar vi texten ovan från Skolverket som utgångspunkt så är ledarskapet opedagogiskt om skolan inte når målen, eleverna inte lär sig och lärarna inte får kompetensutveckling. För mig blir det inte tydligare vad som varit opedagogiskt med ledarskapet och därmed gett effekten dålig måluppfyllelse etc.

Eftersom jag ser på ledarskap och chefskap som aktiviteter med ett syfte så vill jag veta något om vad ledaren gör som är opedagogiskt, vilka aktiviteter som utförs och effekten de får.

Nästa sökning på Skolverket fick bli Pedagogiskt förhållningssätt. Det ledde till en beskrivning av ämnet pedagogik på gymnasiet. Där blev det intressantare.

Här är några ord som används i texten: interaktion, kommunikation, arbeta i olika situationer, skapa goda villkor, problemlösning, handlingsberedskap osv. Så ett opedagogiskt ledarskap skulle kunna få till effekt att ingen av dess händer eller, i värsta fall, blir tvärt om.

Jag brukar beskriva en ledarskapsprocess för de jag har på ledarträning. Den innehåller sex övergripande steg. När jag tog de stegen och jämförde pedagogiskt och opedagogiskt handlande så uppstod följande lista på effekter:

Steg

Pedagogiskt ledarskap

Opedagogiskt ledarskap

Skapa gemensam förståelse

En tydlig och gemensam bild av förutsättningar och villkor för arbetet.

Förvirring kring vad som gäller. Alla har sin egen bild och energin riktas lätt inåt i stället för mot att lösa uppgiften.

Tydliggöra uppgiften

Tydlig uppgift som vi alla förstår och känner är meningsfull.

Olika personer uppfattar uppgiften på olika sätt och agerar därefter.

Planera & sätta mål

En plan som är tydlig och levande med mål som är relevanta och hjälper till att nå bra resultat.

Osynkroniserade aktiviteter och otydliga eller inga mål så ingen vet om de når ett bra resultat eller inte.

Genomföra med kvalitet

Ett genomtänkt och överenskommet sätt att arbeta som gör att resultaten är rimligt förutsägbara.

Var och en väljer sätt att arbeta fritt efter eget huvud vilket leder till att resultatet blir bra eller dåligt beroende på vem man råkar ha kontakt med.

Följa upp och korrigera

Överenskomna sätt att föra en kollegial dialog om vad som är bra arbetssätt och ger önskade resultat. Tydliga indikatorer som gör det enkelt att korrigera sitt arbetssätt när det behövs.

Ingen feedback så det är upp till var och en att bedöma om det gör ett bra arbete. Händelser som inträffar hanteras som slumpmässiga och leder till brandsläckning utan konsekvenser för arbetssättet.

Skapa och upprätthålla engagemang

Meningsfullt arbete som skapar goda resultat leder till engagerade medarbetare.

Otydlighet och slump som avgörande faktor leder till frustration och lågt engagemang för uppgiften och kollegorna.

 

Jag tror att du kan föreställa dig vilka olika beteenden som leder till de olika effekterna. Så för mig är pedagogiskt ledarskap det sätt att leda som ger de önskade effekterna i vänsterkolumnen. Opedagogiskt ledarskap leder till de oönskade effekterna till höger. På vilken sida hamnar dina ledare?