Utvecklad försäljning

Vår passion är att hjälpa företag att få ut mer av sina existerande resurser och förbättra sina resultat. Just inom försäljning är det vår erfarenhet att det går att få bra utveckling genom att gå från ett individbaserat sätt att arbeta till att se försäljning som ett teamarbete. Om det individuella säljarbetet kan liknas vid tennis där säljaren och kunden bollar fram och tillbaka så är ett teambaserat sätt att arbeta mer att likna vid lagsport där helheten blir större än delarna.

För oss är det säljteamets organisatoriska förmåga som är avgörande, inte den enskilde säljarens individuella förmåga. Är den organisatoriska förmågan stor blir verksamheten mindre beroende av enskilda säljares förmåga.

Konkret innebär det att vi kan hjälpa er att:

  • Analysera er nuvarande säljprocess och utveckla och förbättra den på ett sådant sätt att den både passar in i er strategi och samtidigt leder till engagerade/inspirerade/motiverade medarbetare
  • Identifiera vilka kompetenser som är nödvändiga för att arbeta med säljprocessens olika delar och hitta dessa kompetenser i din organisation
  • Träna dina medarbetare i den del av säljhantverket som är riktat mot kunden – Hitta kunder, kontakta kunder, utveckla goda kundrelationer, genomföra kundmöten samt följa upp och lägga rätt tid på de aktiviteter som ger bäst effekt
  • Identifiera och uppfinna rätt sätt att mäta och hitta rätt verktyg att arbeta med.
  • Träna ledarna i hur de ska Leda och Driva försäljningsarbetet

Stegen är relativt enkla att identifiera men HUR detta arbete går till avgör nivån på medarbetarnas engagemang.

Läs gärna vårt white paper om utvecklad försäljning, det finns att hämta här.