Två böcker som gör det lättare för dig att åstadkomma utveckling i din verksamhet

Båda dessa böcker är skrivna för utvecklingsarbete i skolan men de är båda mycket allmängiltiga i sin kärna. Klarar man av att se bortom en del språkbruk, några av exemplen och en del av referenserna som handlar om skola så växer det fram en bild av ett systematiskt ledarskap som gör utveckling mindre slumpmässig och mer förutsägbar.

Det professionella lärandets inneboende kraft

Lärares förmåga att åstadkomma lärande hos eleverna är en viktig nyckel till en förbättrad skola. För att vara framgångsrik räcker det inte med att man är duktig på att åstadkomma lärande hos en viss typ av elever. Att vara professionell innebär att man strävare efter att kunna åstadkomma lärande hos alla elever, oavsett hur de lär sig. Denna förmåga är inte så vanlig som man skulle hoppas.

I sin bok Det professionella lärandets inneboende kraft visar Helen Timperley vad som krävs för att lärare hela tiden ska utveckla sin förmåga att åstadkomma lärande. Hon beskriver vikten av lärarnas egen förmåga till lärande  och hur det går till på ett professionellt sätt.

Timperley visar vad ledare behöver göra för att lärarnas eget lärande skall komma till stånd. Kärnan i boken är en undersökande och kunskapsbyggande cykel för lärare. Cykeln är ett viktigt verktyg för att det professionella lärandets ska få full kraft.

Boken innehåller en mängd konkreta exempel som bygger på verkliga erfarenheter. Den har också ett stort antal värdefulla matriser/beskrivningar av vad som är bra och mindre bra. Utan en förståelse för vad som är bra är det i stort sett omöjligt att åstadkomma full effekt på ett systematiskt sätt.

Timperley vänder sig till alla i skolan som vill arbeta med sitt eget professionella lärande på ett genomtänkt sätt som gör skillnad för eleverna. Hon är tydlig med att det inte går att lyckas fullt ut om lärarna inte hjälps åt, både med sitt eget, varandras och elevernas lärande.

Olika delar av boken är särskilt skrivna för skolans olika roller. Skolledare har till uppgift att främja både lärares och elevers lärande men verkar genom lärarna. Så skolledaren måste betrakta lärarna som sin ”klass” och ha en lika genomtänkt pedagogisk plan för hur lärarnas förmåga ska utvecklas som lärarna har för eleverna. Detta kan låta lite lustigt men Timperley visar de positiva effekterna av ett sådant sätt att tänka och agera och hur skolledaren går till väga för att få det att hända. Eftersom alla vuxna i skolan på ett eller annat sätt är ledare så är detta synsätt lika giltigt för alla som vill nå sin fulla potential på ett professionellt sätt.

Leda och driva utveckling: en bok om att skapa resultat tillsammans

Det går lättare om vi hjälps åt det vet vi. Men det blir inte lätt bara för att vi är många, ibland kan det till och med bli jobbigare och trassligare ju fler vi är. Det som krävs för att vi ska lyckas bättre tillsammans en enskilt är att vi har hög förmåga att tillsammans göra det som behövs.

Alla som arbetat med förändrings-, och utvecklingsarbete vet att det inte är planer och dokument som förändrar. Det krävs ändrade förhållningssätt och arbetssätt. Den svenska skolan svämmar över av olika styrdokument på nationell, kommunal och lokal nivå som talar om Vad vi ska göra. Boken Leda och driva utveckling tar vid där styrdokumenten lämnar – när det är dags att börja göra. Bokens uppgift är att beskriva Hur man kan gå till väga för att åstadkomma nödvändig och önskvärd utveckling.

I boken går Gabriel Montgomery igenom den ledarskapsprocess som behövs för att lyckas med utveckling. I skolans platta organisation är det ofta andra än formella chefer som har ansvaret för utvecklingsarbete. Ledarskapsprocessen är aktivitetsbaserad och därför särskilt lämpad för att stödja arbetslags och utvecklingsgruppers förmåga att skapa resultat tillsammans.

Leda och driva utveckling är tänkt att vara en startpunkt för arbetet som aldrig tar slut: att bli en fullödig ledare av utveckling. Det är ingen brist på framgångsrecept när det gäller att göra en verksamhet framgångsrik och det är lätt att gå vilse i den djungeln. I boken sätts olika verktyg och metoder ihop till en fungerande helhet som är hållbar att arbeta med på ett systematiskt sätt i en redan fulltecknad vardag. Ett sätt som bygger på vetenskaplig grund och principerna för en lärande organisation. Här är några rader klippta ur bokens förord:

”Gabriel talar om att leda och driva. Jag brukar tala om det vertikala och det horisontella ledarskapet. Där det vertikala ledarskapet handlar om att leda. Det är ett ledarskap som talar om vart man ska, vad som är målen, vad man vill förändra och åstadkomma. Det horisontella ledarskapet handlar om att driva. Det är ett ledarskap som krokar arm med medarbetarna, som brottas med frågor om hur man ska göra, vilka åtgärder som är de riktiga, hur man ska stödja medarbetarna i deras uppdrag och ansvar. Tillsammans utgör det vertikala och horisontella ledarskapet fundamentet till det pedagogiska ledarskap vi talar så mycket om i skolans värld, men inte så ofta ser. Den här boken kan hjälpa oss som arbetar i skolan att utveckla just det ledarskapet. Den ger oss värdefull hjälp att utveckla ett pedagogiskt ledarskap och en kultur där vi skapar resultat tillsammans.”

Peter Fredriksson, Utbildningsdirektör i Södertälje