Team! och sen då …

I en artikel i The Economist 19 mars 2016 reflekterar författaren kring en rapport från Deloitte som heter “Global Human Capital Trends” som handlar om att teamwork numera är normen i många verksamheter. Gamla former klarar inte av att leva upp till varken marknadens eller medarbetarnas förväntningar. The Economist nämner vården och militären som sammanhang där det tidigare var fackorienterade silos men som nu går mot allt mer teambaserad verksamhet.

Samtidigt kan man inte bara forma team och så löser sig allt till det bästa. Där en traditionell linjeorganisation kunde ha en styrkedja som gick just linjevägen så kräver team en annan nivå på koordinering för att bli fullt effektivt. Mål kan inte längre bara brytas ner utan uppgiften behöver sättas i en kontext som gör att teammedlemmarna kopplar på sitt engagemang. Det ställer krav både på teamledaren och teammedlemmarna. Den bortgångne Richard Hackman från Harvard University sa en gång, “I have no question that when you have a team, the possibility exists that it will generate magic, producing something extraordinary…But don’t count on it.”

Det finns mycket omfattande och avancerade metoder för att arbeta med och bygga team. Fördelen är att de går på djupet och ger både teamet och teammedlemmarna insikter om teamet och sig själva. Nackdelen är att de fokuserar på teamet snarare än uppgiften och dessutom tar tid och kan vara ganska kostsamma. Personer jag talat med som kan beskrivas som seniora kunskapsmedarbetare känner sig dessutom kränkta av att behöva sitta och vända in och ut på sig själva. De vill hellre lägga tid på att hitta bättre sätt att arbeta med de frågor eller utmaningar de älskar att lösa.  Att göra ett stort arbete med alla team i en organisation är snudd på omöjligt. Om det dessutom är så att medarbetare går i och ur många olika team beroende på sammahang och uppgift blir det väldigt opraktiskt att sätta igång teamprocesser med grupper som kanske inte kommer arbeta tillsammans om några månader. Luddiga gränser för teamet leder till att det är svårt att definiera vilka som är i och vilka som är ur. Grupptänkande för att undvika konflikter riskerar att urholka nyttan med teamets möjligheter att utnyttja sin mångfald. Det är bara några av utmaningarna.

Eftersom kompetensen att få team att fungera snabbt är en bristvara hos ledare enligt Deloittes undersökning (endast 12 % av de tillfrågade cheferna sa sig förstå hur människor arbetar tillsammans och 21 % känner sig trygga med att bygga tvärfunktionella team) behöver verksamheter fundera på när team ska användas och hur de snabbt ska få dem att fungera tillräckligt bra. Undersökningen bygger på insamlad data från 130 länder. Här i Sverige får vi snart en extra twist på denna fråga och det är nya arbetsmiljöregler som handlar om arbetets förutsättningar (AFS 2015:4). Om teamarbete är utmanande så sätter arbetsmiljöverkets föreskrifter press på verksamheten att se till att brister i den organisatoriska arbetsmiljön inte leder till stress hos enskilda medarbetare.

Inte en helt enkel nöt att knäcka och många jobbar just nu med frågan. Enkelt beskrivet så kan man säga att det finns två läger: det ena säger att ”det är inget nytt, vi kan jobba på som tidigare” och det andra säger att ”allt är nytt, äntligen kan vi komma till rätta med dåligt ledarskap”.

Oavsett vilken av dessa två sidor man tror på så är det min uppfattning är att vi är på väg mot en ny organisatorisk verklighet som ser ut ungefär såhär (i flera verksamheter är det redan vardag):

  • löpande arbete automatiseras i större utsträckning och mindre grupper formas temporärt för att lösa specifika uppgifter
  • allt mer komplexa situationer med hög andel kunskapsmedarbetare kräver samarbete för att lösa uppgiften
  • enskilda personer som är extra viktiga för verksamheten får större utrymme utanför linjeorganisationen och får grupper av personer kopplade till sig för att hjälpa dem bli ännu mer framgångsrika

Det finns potential i att arbeta i team (ungefär som med mångfald). Men det räcker inte att forma team, det krävs moderna verktyg och arbetssätt för att realisera potentialen hos många team i en verksamhet. Det måste ske på ett hållbart sätt vad  gäller krav på resurser som pengar, kompetens och tid. Smidiga och snabba dialogverktyg är ett exempel på modernt sätt att arbeta genom att koppla ihop verktyg och metodik till en robust helhet.