Team Alignment Indicator (TAI)

Att få jobbet gjort i tid och tjäna på det är en ständig utmaning i alla vinstdrivande verksamheter. Att få maximal effekt av de resurser vi har är en utmaning i alla typer av verksamheter. Problemet är sällan att förstå VAD som ska göras för att lyckas. Hindren brukar finnas i HUR teamet skapar sina resultat tillsammans (eller om det sker trots kollegorna).

Med BasKrafts välbeprövade självskattningsverktyg Team Alignment Indicator (TAI) får teamet en tydlig bild av om de arbetar tillsammans eller inte. De får också en tydlig bild av var de själva menar att det brister och kan sedan sätta in åtgärder direkt och med precision på ett problem som teamet behöver få löst.

Styrkan ligger i att:

  • Teamet utvärderar sig själv med hjälp av en självskattning och gör sedan en självanalys. Det skapar ägarskap och fostrar eget ansvar
  • Snabbt och enkelt – 10 minuter att svara och rapporten klar i samma ögonblick som sista personen svarat. Information om hur vi har det när vi arbetar är färskvara och behöver hanteras direkt.
  • Tydligt – rapporten består av bilder som visar var teamet tycker att det brister. Inga långa texter som ska läsas och tolkas.
  • Verksamhetsnära – det handlar om teamets vardag här och nu.
  • Gemensamt fokus – ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att komma överens om vad teamet behöver ta tag i för att komma vidare.

Ett operativt och verksamhetsnära alternativ till den årliga medarbetarundersökningen. Det går snabbare för teamet (från tre månader mellan start av mätning och rapport för traditionella former till några få minuter med TAI) och ger 100 % svarsfrekvens.

TAI kan antingen användas som ett enkelt och snabbt diagnosverktyg för ett team när behovet uppstår, tänk uppgiftsfokuserad grupputveckling. Eller så byggs TAI in som en del i verksamhetens löpande medarbetardialog som komplement eller ersättning till traditionella former för medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal. Med TAI är det möjligt att förvandla organisatoriska skyddsronder enligt AFS 2015:4 från ett nödvändigt ont till en verksamhetsnära utvecklingsaktivitet som teamet ser fram mot.

Verktyget kan hanteras helt av kunden själv. Från att lägga upp adresser och sicka ut inbjudan till att ta fram rapporten. För att TAI ska få full effekt krävs att återkopplingen av rapporten sker på ett genomtänkt sätt. Antingen av interna handledare, kompetenta chefer eller med hjälp av handledare från BasKraft. Vi kan stötta med presentationsmaterial och checklistor eller så kommer vi och hjälper dig på plats. För att bygga in TAI som ett systemverktyg behöver vi träffas och tillsammans komma fram till en fungerande lösning.

Våra nuvarande kunder är företag, ledningsgrupper, myndigheter, team, skolor etc. Kort sagt alla som behöver öka sin förmåga att skapa resultat – tillsammans.