”Organisatorisk arbetsmiljörond” – något att undvika eller se fram emot?

31 mars 2016 börjar föreskrifter från Arbetsmiljöverket gälla som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Det flesta verksamheter har högre ambitioner för sitt sätt att arbeta än att undvika ohälsa. Föreskrifterna säger att arbetstagarna ska känna till ett antal förutsättningar för arbetet. Men de flesta vi träffar och arbetar med vill att deras medarbetare ska både äga och vara duktiga på att utveckla exakt samma förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar inkluderar:

  1. ledning och styrning,
  2. kommunikation,
  3. delaktighet, handlingsutrymme,
  4. fördelning av arbetsuppgifter och
  5. krav, resurser och ansvar

I 10 § står följande: ”Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till

  1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
  2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
  3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
  4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
  5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.”

På Arbetsmiljöverket förekommer det diskussioner kring kaffeborden om det är möjligt att göra ”organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder”. Det är en intressant tanke som säkert kommer dela arbetsgivar-, och arbetstagarorganisationerna i två tydliga läger. Det vi har upptäckt leder till att de sätter sig på samma sida om bordet är att närma sig frågan från ett annat håll: ett modernt utvecklings-, och dialogperspektiv. Några av våra kunder har gjort just det när det gäller arbetet med medarbetarundersökningar och upplever "högre kvalitet på kortare tid, till lägre kostnad och med högre engagemang".

Det som kan vara värt att fundera på när man läser texten är att föreskrifterna utgör ett säkerhetsnät för att främja god arbetsmiljö och undvika ohälsa. Det våra kunder har bestämt sig för är att arbeta med utvecklingen av sin verksamhet på ett sätt som gör att de både möte och överträffar föreskrifternas krav, utan att behöva arbeta med dem särskilt. Läs mer här …