Organisationer har lärstilar på samma sätt som människor har lärstilar

Olika verksamheter lär sig av omvärlden på olika sätt. Vissa har lättare att ta till sig av forskning medan andra lär sig bäst av marknaden eller kunder. Bäst är naturligtvis att klara av alla former lika bra men det är sällan situationen.

Undersökningen TALIS 2013 från OECD som visar att den svenska lärarkåren är sämst på sin egen kompetensutveckling (mer om undersökningen här). Dessutom anser den svenska lärarkåren att den kompetensutveckling det ändå genomför inte har så stor effekt. Ett sätt att närma sig problemet är att fundera kring vilken form av kompetensutveckling som fungerar i den egna verksamheten. Vill man att kompetensutveckling i första hand ska vara individuell spelar det inte så stor roll hur organisationen lär. Men vill man att det ska finnas ett tydligt organisatoriskt och kollegialt lärande så spelar det roll vilka former man väljer. Eftersom skolforskningen (Hattie, Timperley, Wiliam etc.) visar att det behövs ett starkt samarbete mellan de vuxna i skolan för att elevernas lärande ska bli så bra som möjligt kan det finnas anledning att tänka till.

Något som ofta fungerar och som Helen Timperley är ganska tydlig med i sin bok "Det professionella lärandets inneboende kraft", är att lära sig tillsammans genom att lösa verkliga problem/utmaningar som finns i verksamheten. Att gå på kurs och prata om principer och modeller har sina utmaningar av flera skäl men ett av dem är att det sällan är ett kollegialt lärande som leder till effekter i vardagen.

En bra start för att råda bot på bristande kompetensutveckling är att ta sig en funderar på vilken typ av kompetensutveckling som fungerar i den egna organisationen. Är det formell kompetensutveckling med högskolepoäng, lokala utvecklingsprojekt som får stöd av externa experter (som Timperley talar om) eller är det ”studiecirklar” där kollegor lyckas hitta tid i sin fullspäckade vardag för att genom lärande samtal utforska olika sätt att bättre lösa sina uppgifter? Kanske är det att utse en person till ansvarig för ett visst utvecklingsområde och sedan låta den personen lägga upp och genomföra en plan för det kollegiala lärandet.

Oavsett vilken lärstil organisationen har är det viktigt att den form man väljer möter ett par enkla kriterier:

  • Är det ett innehåll som deltagarna upplever kopplar direkt till ett behov som finns i deras vardag? Det kan ju vara så att ledningen och medarbetarna har olika uppfattning. Tyvärr hjälper inte ledningens engagemang om deltagarna inte tycker att frågan är viktig och angår dem och deras elever.
  • Passar formen in i deltagarnas vardag? Alla i skolan talar om brist på tid men påfallande ofta verkar utmaningen vara att det är de nuvarande arbetsformerna som gör att nya sätt att tänka och göra inte får plats. Det kan kräva att man slutar med en massa saker för att få tid till det nya.
  • Leder formen för kompetensutvecklingen till att deltagarna lär sig eller till ökad organisatorisk förmåga? Det är lätt att beställa kurser och det är kanske kul för de enskilda personerna som går men leder det till önskade effekter i verksamheten?
  • Är kompetensutvecklingen övervägande teoretisk eller innehåller den delar som låter deltagarna experimentera och lära sig av att göra både ”rätt” och ”fel”.

Dessa frågor får förmodligen olika svar i olika verksamheter. Har man hittat ett innehåll som man ser att verksamheten behöver så är nästa steg att se vilka former det finns för att tillgodogöra sig innehållet. Rätt innehåll men fel form (och tvärt om) riskerar tyvärr att leda till bortkastade pengar och bristande engagemang nästa gång någon nämner ordet kompetensutveckling.

Kontakta oss gärna för mer information och en förutsättningslös diskussion hur ni vill lära er så att det passar er organisation och budget.