Blogg för Gabriel

Offentliga Sverige håller på att styra om

Häromdagen pratade jag med några personer i ledande ställning på en myndighet. De var ganska trötta på målstyrning i den form som kallas New Public Management och skulle gärna se att det upphörde till förmån för något som bidrog till myndighetens förmåga att lösa sin uppgift på ett engagerat sätt.

Går det att göra en Scrum Sprint på den organisatoriska arbetsmiljön?

Frågan låter ganska kryptisk men ha lite tålamod så ska jag förklara hur jag tänker. Men först några summariska definitioner.

Scrum är en utvecklingsteknik från Agilt arbetssätt. Det betyder att en grupp personer med olika roller och kompetens samlas för att lösa ett problem tillsammans (Scrum = klunga och kommer från rugby).

Sprint är en aktivitet som innebär att gruppen koncentrerar sig på en specifik fråga och ägnar en begränsad tid åt att lösa problemet tillsammans.

Team! och sen då …

I en artikel i The Economist 19 mars 2016 reflekterar författaren kring en rapport från Deloitte som heter “Global Human Capital Trends” som handlar om att teamwork numera är normen i många verksamheter. Gamla former klarar inte av att leva upp till varken marknadens eller medarbetarnas förväntningar. The Economist nämner vården och militären som sammanhang där det tidigare var fackorienterade silos men som nu går mot allt mer teambaserad verksamhet.

Du kan spara 75 % av tiden för medarbetarsamtalen med hjälp av nya former

68 chefer har svarat på en enkät via vår hemsida om hur mycket tid de lägger på medarbetarsamtal i dag. De skulle kunna spara i snitt 38 timmar per år genom att gå ifrån den gamla sortens individuella medarbetarsamtal och i stället genomföra medarbetarsamtalen i grupp. De som sparade mest tid uppskattade att det handlade om ca 100 timmar per år som de i stället kunde lägga på aktiveter som att stötta enskilda eller grupper i deras utveckling. 

Vad är motsatsen till ohälsosam organisatorisk arbetsmiljö?

Den 31/3 börjar delvis nya regler gälla för arbetsmiljön. (Att släppa dem 1 april kanske hade varit att utmana ödet). Författningen som heter AFS 2015:4 omfattar social och organisatorisk arbetsmiljö. De två första har vi förmodligen en uppfattning om (klämrisk, mobbing etc.) men den tredje är lite svårare att förstå. Det finns naturligtvis en definition ("Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar.").

Måste man kunna allt innan man startar eller går det att lära sig skolutveckling genom att göra utvecklande aktiviteter som får plats i vardagen?

Sedan två år tillbaka genomför Arbetsmiljöverket en inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet i skolan. Hösten 2015 har de hunnit halvvägs igenom de 30 procent av Sveriges skolor som de ska inspektera. Resultatet hitintills pekar bland annat på att skolledarna har en orimligt stor arbetsbelastning. Åtgärden, enligt Arbetsmiljöverket, är ett genomtänkt systematiskt arbetsmiljöarbete som fungerar förebyggande. Inspektionen fokuserar på att dokumentation finns, inte hur effektivt arbetet är i vardagen.

Inget entreprenöriellt lärande utan entreprenöriella lärare - dags att få lite egen kompetensutveckling?

”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.” från Skolverkets hemsida.

”Organisatorisk arbetsmiljörond” – något att undvika eller se fram emot?

31 mars 2016 börjar föreskrifter från Arbetsmiljöverket gälla som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Att Leda och Driva utveckling i världens svåraste sammanhang, skolan

På ett eller annat sätt förväntas vi alla i en verksamhet bidra till att det vi gör går lättare, blir billigare eller utvecklas fortare än konkurrenterna. För i tiden var det kanske ett ansvarsområde för chefer och specialister men i dagens platta organisationer fulla av kunskapsmedarbetare ser det annorlunda ut. Det går naturligtvis att hyra in experterna som gör utvecklingssprång åt oss men för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar brukar det vara bra om den egna organisationen är ordentligt involverad.

Organisationer har lärstilar på samma sätt som människor har lärstilar

Olika verksamheter lär sig av omvärlden på olika sätt. Vissa har lättare att ta till sig av forskning medan andra lär sig bäst av marknaden eller kunder. Bäst är naturligtvis att klara av alla former lika bra men det är sällan situationen.

Sidor

Prenumerera på RSS - Blogg för Gabriel